PRIVACYSTATEMENT

 

Tan Ondersteunende Psychologie (TOP), gevestigd te Bunnik en Houten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54198429 te Utrecht, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens.

Dit privacystatement legt uit hoe Tan Ondersteunende Psychologie (TOP) met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Tan Ondersteunende Psychologie (TOP) persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) patiënten/cliënten;
 2. bezoekers aan de praktijk van Tan Ondersteunende Psychologie (TOP);
 3. bezoekers van www.ondersteunendepsychologie.nl;
 4. deelnemers aan bijeenkomsten van Tan Ondersteunende Psychologie (TOP);
 5. sollicitanten;
 6. alle overige personen die met Tan Ondersteunende Psychologie (TOP) contact opnemen of waarvan Tan Ondersteunende Psychologie (TOP) persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.
 1. Verwerking van persoonsgegevens

Tan Ondersteunende Psychologie (TOP) verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Tan Ondersteunende Psychologie (TOP) zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
 4. gebruikt worden mbt therapie zoals video-opnames tijdens sessies, toepassingen voor e-health, E.M.D.R. behandeling etc.
 1. Doeleinden verwerking

Tan Ondersteunende Psychologie (TOP) verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 3. het verbeteren van de praktijkwebsite www.ondersteunendepsychologie.nl
 4. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
 5. het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

 

 1. Rechtsgrond

Tan Ondersteunende Psychologie (TOP) verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de gemeente e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.
 1. Verwerkers

Tan Ondersteunende Psychologie (TOP) kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Tan Ondersteunende Psychologie (TOP) persoonsgegevens verwerken. Tan Ondersteunende Psychologie (TOP) sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

 1. Persoonsgegevens delen met derden

Tan Ondersteunende Psychologie (TOP) deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Tan Ondersteunende Psychologie (TOP) deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 1. Doorgifte buiten de EER

Tan Ondersteunende Psychologie (TOP) geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Tan Ondersteunende Psychologie (TOP) ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 1. Bewaren van gegevens

Tan Ondersteunende Psychologie (TOP) bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Tan Ondersteunende Psychologie (TOP) hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 4. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
 5. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.
 1. Wijzigingen privacystatement

Tan Ondersteunende Psychologie (TOP) kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Tan Ondersteunende Psychologie (TOP) gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 1. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Tan Ondersteunende Psychologie (TOP) te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Tan Ondersteunende Psychologie (TOP) door een e-mailbericht te sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Tan Ondersteunende Psychologie (TOP) persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Tan Ondersteunende Psychologie (TOP) door een e-mailbericht te sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

 

 

Voorwaarden binnen Generalistische Basis GGZ bij Tan Ondersteunende Psychologie (TOP)

 

Kosten en vergoedingen

Lees eerst de meest actuele informatie onder: Kosten en vergoedingen

Verder van belang:

De gemeente vergoedt vanuit de Jeugdwet alleen als er sprake blijkt te zijn van een diagnose volgens het handboek diagnostiek (DSM). Als er geen sprake is van een dergelijke diagnose zal de gemeente meestal geen vergoeding geven.

U krijgt hiervan in het tweede gesprek een terugkoppeling van uw psycholoog. Onze ervaring is dat het overgrote deel van de klachten waarmee mensen zich bij onze praktijk aanmelden, voldoen aan de criteria om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Natuurlijk kunt u er ook altijd voor kiezen om de behandeling zelf te betalen, in dat geval betaalt u per consult/sessie (45 minuten, tarief € 85,00).

Bij aanvang van de behandeling geeft uw behandelaar een indruk hoe lang zij denkt dat uw behandeling zal gaan duren. Tijdens de behandeling is het mogelijk dat die inschatting naar boven wordt aangepast. Dat zal altijd met u worden besproken.

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van uw behandeling moet u een verwijsbrief van uw huisarts of de gemeente hebben. U wordt verzocht deze verwijsbrief en een identiteitsbewijs mee te nemen naar het intakegesprek.

 

Intake en behandeling.

Iedere behandeling wordt voorafgegaan door een intake. Dit maakt deel uit van de behandeling en is niet kosteloos. Hierin wordt met u, uw kind en/of de jongere gekeken wat er aan de hand is, welke doelen u wilt behalen en welke behandeling het meest passend is. Dit wordt met u besproken en wordt in een behandelplan beschreven. Dit behandelplan wordt met u meestal in het tweede gesprek besproken. Gaandeweg de behandeling kan het behandelplan worden bijgesteld, soms op uw verzoek maar uiteraard altijd in overleg met u. In hoeverre de inhoud van de behandeldoelen van uw kind met u gedeeld worden is afhankelijk van zijn/haar leeftijd en wensen. De regels hiervoor vindt u beschreven in de Beroepscode van het Nederlands Instituut Psycholoog (www.psynip.nl).

 

Afzeggen van afspraken.

Bij verhindering dient u een afspraak minimaal één werkdag (24 uur) van te voren af te zeggen. Bij niet tijdig annuleren, ook bij ziekte, of het niet verschijnen zonder bericht wordt de (een deel van de) gereserveerde tijd in rekening gebracht, omdat het ons niet lukt om op zo’n korte termijn iemand anders nog te kunnen inplannen. Het bedrag dat wij in rekening brengen is € 45,00 per gemiste afspraak. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw verzekeraar of de gemeente.

 

Betalingsvoorwaarden.

Facturen dienen binnen 15 dagen na dagtekening te worden voldaan.

 

Spoedgevallen.

Wij kennen geen 24-uurs bereikbaarheid, ook doordeweeks overdag zijn wij niet altijd direct telefonisch bereikbaar. Bij spoedgevallen dient u contact op te nemen met uw huisarts of de huisartsenpost.

 

Wet- en regelgeving en privacy.

De behandeling valt onder de Jeugdwet. Dat betekent onder andere dat wij geen informatie aan derden (bijv. huisarts, familie, school) geven zonder uw schriftelijke toestemming. Alleen bij levensbedreigende situaties (voor u(w kind) of voor derden), mogen wij onze geheimhoudingsplicht doorbreken. Wij zullen dit dan ook vooraf bespreekbaar maken met u. Behandelaren die binnen onze praktijk werkzaam zijn, hebben wel de mogelijkheid uw dossier in te zien. Dit is soms noodzakelijk in verband met waarneming als er iemand afwezig is, daarnaast wordt het hiermee mogelijk om op uw verzoek ook bij afwezigheid van uw eigen behandelaar een afspraak in diens agenda te wijzigen.

 

Aansprakelijkheid.

Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

 

Klachten.

Mocht jij of een van je ouders ontevreden zijn over de bejegening, behandeling of iets anders, dan vraag ik je/jullie dit zo snel mogelijk met mij te bespreken.

Ik neem alle op- of aanmerkingen serieus en ben altijd bereid mee te denken in oplossingen. We kunnen dan proberen om tot een oplossing te komen. Als het nodig is schakelen we hierbij een onafhankelijke collega in, hierover hebben we afspraken met andere praktijken.

Mochten wij er samen niet uitkomen, dan kun je overwegen om een officiële klacht over het beroepsmatig handelen in te dienen, via de klachtenregeling van het College van Toezicht van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). Op de website van het NIP is informatie te vinden over de te volgende procedure (www.psynip.nl).

Wil je hulp bij het indienen van je klacht of wil je advies of informatie over zorg, dan kun je contact opnemen met:

 • het Nationale Zorgnummer van Patiëntenfederatie, Ieder(in) en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid via 0900 – 23 56 780 (€ 0,20 per gesprek) of via nationalezorgnummer.nl
 • het Landelijk Meldpunt Zorg: 088 – 120 50 20 (lokaal tarief), op werkdagen van 09.00 – 17.00 uur. U kunt ook een e-mail sturen via het contactformulier.

 

Benieuwd naar wie er achter TOP zit en hoe TOP is ontstaan? Laura Tan is kinder- en jeugdpsycholoog. Zij merkte dat de verschillende werkplekken waar zij werkte een gemene deler hadden; ze waren allemaal op zoek naar ondersteunende en flexibele expertise. In 2011 besloot zij hier op in te spelen en is zij begonnen met de oprichting van TOP. In januari 2012 ging TOP officieel van start, toen nog alleen voor opdrachtgevers.

Begin 2013 is Laura gestart met een postmaster registratietraject om zich verder te specialiseren in haar vak en is zij begonnen met het opzetten van de praktijk voor cliënten.

 

Laura over haar werk:

"Mijn passie voor werken met kinderen is al vroeg ontstaan. Zo lang als ik me kan herinneren hebben mijn ouders pleegkinderen opgevangen in ons gezin. Sommigen bleven lang, anderen korter, maar ze hadden allemaal een reden waardoor ze niet bij hun eigen ouders te konden blijven wonen. Naarmate ik opgroeide wilde ik graag meer doen om te helpen, meer dan  een arm om hen heen slaan, iets dat hen op een ander niveau zou helpen. Zodoende ben ik begonnen aan mijn opleiding Psychologie. Het met een wetenschappelijke basis werken, om samen met het kind en de omgeving de juiste oplossingen te vinden, vind ik een geweldige uitdaging! Wat ik daarnaast zo speciaal vind aan werken met kinderen is dat ze je altijd blijven verrassen. Kinderen hebben hun eigen logica, hun eigen denkwijzen en beleving. Hierdoor blijven ze je uitdagen en dwingen ze je om creatief te zijn om ze te kunnen bereiken. Ik geniet er van om te moeten zoeken naar een oplossing, als een kleintje nog niet aan tafel kan blijven zitten of als een puber duidelijk alleen in je kamer zit omdat hij meegesleept is door zijn moeder. Mijn cliëntjes houden mijn werk afwisselend, houden me scherp en zorgen dat ik soms ook gewoon heel hard om mezelf en mijn ‘volwassen-denken’ moet lachen."