Voorwaarden binnen Generalistische Basis GGZ bij Tan Ondersteunende Psychologie (TOP)

 

Kosten en vergoedingen

Lees eerst de meest actuele informatie onder: Kosten en vergoedingen

Verder van belang:

De gemeente vergoedt vanuit de Jeugdwet alleen als er sprake blijkt te zijn van een diagnose volgens het handboek diagnostiek (DSM). Als er geen sprake is van een dergelijke diagnose zal de gemeente meestal geen vergoeding geven.

U krijgt hiervan in het tweede gesprek een terugkoppeling van uw psycholoog. Onze ervaring is dat het overgrote deel van de klachten waarmee mensen zich bij onze praktijk aanmelden, voldoen aan de criteria om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Natuurlijk kunt u er ook altijd voor kiezen om de behandeling zelf te betalen, in dat geval betaalt u per consult/sessie (45 minuten, tarief € 85,00).

Bij aanvang van de behandeling geeft uw behandelaar een indruk hoe lang zij denkt dat uw behandeling zal gaan duren. Tijdens de behandeling is het mogelijk dat die inschatting naar boven wordt aangepast. Dat zal altijd met u worden besproken.

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van uw behandeling moet u een verwijsbrief van uw huisarts of de gemeente hebben. U wordt verzocht deze verwijsbrief en een identiteitsbewijs mee te nemen naar het intakegesprek.

 

Intake en behandeling.

Iedere behandeling wordt voorafgegaan door een intake. Dit maakt deel uit van de behandeling en is niet kosteloos. Hierin wordt met u, uw kind en/of de jongere gekeken wat er aan de hand is, welke doelen u wilt behalen en welke behandeling het meest passend is. Dit wordt met u besproken en wordt in een behandelplan beschreven. Dit behandelplan wordt met u meestal in het tweede gesprek besproken. Gaandeweg de behandeling kan het behandelplan worden bijgesteld, soms op uw verzoek maar uiteraard altijd in overleg met u. In hoeverre de inhoud van de behandeldoelen van uw kind met u gedeeld worden is afhankelijk van zijn/haar leeftijd en wensen. De regels hiervoor vindt u beschreven in de Beroepscode van het Nederlands Instituut Psycholoog (www.psynip.nl).

 

Afzeggen van afspraken.

Bij verhindering dient u een afspraak minimaal één werkdag (24 uur) van te voren af te zeggen. Bij niet tijdig annuleren, ook bij ziekte, of het niet verschijnen zonder bericht wordt de (een deel van de) gereserveerde tijd in rekening gebracht, omdat het ons niet lukt om op zo’n korte termijn iemand anders nog te kunnen inplannen. Het bedrag dat wij in rekening brengen is € 45,00 per gemiste afspraak. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw verzekeraar of de gemeente.

 

Betalingsvoorwaarden.

Facturen dienen binnen 15 dagen na dagtekening te worden voldaan.

 

Spoedgevallen.

Wij kennen geen 24-uurs bereikbaarheid, ook doordeweeks overdag zijn wij niet altijd direct telefonisch bereikbaar. Bij spoedgevallen dient u contact op te nemen met uw huisarts of de huisartsenpost.

 

Wet- en regelgeving en privacy.

De behandeling valt onder de Jeugdwet. Dat betekent onder andere dat wij geen informatie aan derden (bijv. huisarts, familie, school) geven zonder uw schriftelijke toestemming. Alleen bij levensbedreigende situaties (voor u(w kind) of voor derden), mogen wij onze geheimhoudingsplicht doorbreken. Wij zullen dit dan ook vooraf bespreekbaar maken met u. Behandelaren die binnen onze praktijk werkzaam zijn, hebben wel de mogelijkheid uw dossier in te zien. Dit is soms noodzakelijk in verband met waarneming als er iemand afwezig is, daarnaast wordt het hiermee mogelijk om op uw verzoek ook bij afwezigheid van uw eigen behandelaar een afspraak in diens agenda te wijzigen.

 

Aansprakelijkheid.

Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

 

Klachten.

Mocht jij of een van je ouders ontevreden zijn over de bejegening, behandeling of iets anders, dan vraag ik je/jullie dit zo snel mogelijk met mij te bespreken.

Ik neem alle op- of aanmerkingen serieus en ben altijd bereid mee te denken in oplossingen. We kunnen dan proberen om tot een oplossing te komen. Als het nodig is schakelen we hierbij een onafhankelijke collega in, hierover hebben we afspraken met andere praktijken.

Mochten wij er samen niet uitkomen, dan kun je overwegen om een officiële klacht over het beroepsmatig handelen in te dienen, via de klachtenregeling van het College van Toezicht van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). Op de website van het NIP is informatie te vinden over de te volgende procedure (www.psynip.nl).

Wil je hulp bij het indienen van je klacht of wil je advies of informatie over zorg, dan kun je contact opnemen met:

  • het Nationale Zorgnummer van Patiëntenfederatie, Ieder(in) en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid via 0900 – 23 56 780 (€ 0,20 per gesprek) of via nationalezorgnummer.nl
  • het Landelijk Meldpunt Zorg: 088 – 120 50 20 (lokaal tarief), op werkdagen van 09.00 – 17.00 uur. U kunt ook een e-mail sturen via het contactformulier.